Posouzení pitné vody, konzultace, provozní řády, bezpečnost, ochrana zdraví a prostředí

Pitná voda

  • nezávislé posouzení vhodnosti či potřebnosti doúpravy pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu či z individuálního zdroje pitné vody (studny) či, např. pro školy, mateřské školy, zdravotní střediska apod.
  • příprava žádosti provozovatele či vlastníka vodovodu pro veřejnou potřebu, či osoby jim na roveň postavené, o časově omezené povolení užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné
  • příprava žádosti o určení mírnějšího hygienického limitu, než stanoví prováděcí právní předpis pro vodu pitnou
  • konzultace k návrhu provozního řádu vodovodu pro veřejnou potřebu
  • zpracování provozního řádu pro osobu, která vyrábí pitnou vodu z individuálního zdroje (studny) jako součást své podnikatelské činnosti, pro jejíž výkon musí být používána pitná voda (studny zásobující školy, školky, zdravotnická zařízení, restaurace, kosmetiku, pedikúru, manikúru, kadeřnictví, masérské a rekondiční služby, tetováž, permanentní make-up aj.)
  • příprava návrhu na schválení přípustnosti vodárenské technologie neupravené v prováděcím právním předpisu
  • zpracování pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky

V případě zájmu zajistíme vyřízení a projednání všeho výše uvedeného na příslušném státním orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanici).